• Εγγραφή
Κείμενο Διαμαρτυρίας για τον κανονισμό των εκδρομών Εκτύπωση
Παρασκευή, 03 Φεβρουάριος 2012 08:31

anakoinosi-generalΗ Διευθύντρια και τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων ενημερωθήκαμε με το υπ' αρ. πρ. 6/ 9-1-2012...

έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων για το νέο πλαίσιο εκδρομών – μετακινήσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Σπουδών Δ.Ε., Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, όπως αυτό καθορίστηκε με την αριθμ. 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2769/τ. Β'/02-12-2011 με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Εύλογα αναμέναμε, ενθαρρυμένοι από τις εξαγγελίες του Υπουργείου για ένα νέο, σύγχρονο και φιλικό προς το μαθητή σχολείο, ότι το νέο πλαίσιο θα είναι ευέλικτο, λειτουργικό, αντιγραφειοκρατικό και αποτελεσματικό, έτσι ώστε εμείς οι εκπαιδευτικοί να έχουμε τη δυνατότητα στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους να εμπλουτίζουμε τη σχολική ζωή υλοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες από τις προβλεπόμενες εκ του νόμου εκδρομές – μετακινήσεις για τους μαθητές μας, καθώς αναγνωρίζουμε πλήρως αυτό, που και ο νόμος ορίζει, ότι οι εκδρομές έχουν κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό σκοπό. Προς μεγάλη μας έκπληξη όμως διαπιστώσαμε το ακριβώς αντίθετο. Αντί η αποφασιστική ευθύνη για τη διενέργεια των εκδρομών – μετακινήσεων να μεταβιβαστεί από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις ίδιες τις σχολικές μονάδες, ύστερα μάλιστα από την πρόσφατη κατάργηση των Γραφείων Δ.Ε. και τη διοικητική αναβάθμιση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, αυτή μεταφέρθηκε σε ένα τριτοβάθμιο όργανο, στον αιρετό Περιφερειάρχη, εντάσσοντας την όλη διαδικασία σε μια άκρως γραφειοκρατική δομή, που, όπως θα καταδείξουμε ακολούθως, καθιστά την πραγματοποίηση εκδρομών - μετακινήσεων όχι απλώς χρονοβόρα, περίπλοκη, επίμοχθη και προβληματική αλλά σχεδόν ανέφικτη. Γιατί, εκτός των άλλων, ένα τέτοιο όργανο όπως η περιφερειακή διοίκηση, έχοντας εκ των πραγμάτων ελάχιστη σχέση με τη σχολική καθημερινότητα, είναι μοιραίο να αντιμετωπίσει το ζήτημα των εκδρομών από απόσταση και με ένα πνεύμα προσήλωσης στους τύπους εντελώς ανακόλουθο προς την ουσία, την οποία πλέον απαιτούν τόσο οι καιροί όσο και η κουρασμένη από την κρατική δυσκαμψία κοινωνία.
Σταχυολογούμε μερικές μόνο - τις πιο χαρακτηριστικές - από τις προϋποθέσεις για την έγκριση και διενέργεια μιας σχολικής εκδρομής [ α) περιπάτου, β) εκπαιδευτικής εκδρομής ημερήσιας ή πολυήμερης, γ) διδακτικής επίσκεψης, δ) εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, ε) επίσκεψης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, στ) επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων] που συνοδεύεται από μετακίνηση με λεωφορείο ή άλλο μεταφορικό μέσο, σημειώνοντας ότι για τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού όλοι οι τύποι εκδρομής προϋποθέτουν μετακίνηση με χρήση μεταφορικού μέσου:

Α) Για κάθε εκδρομή – μετακίνηση απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών της σχολικής μονάδας που πραγματοποιεί τη μετακίνηση με αιτιολόγηση για την επιλογή του σκοπού και του τόπου προορισμού, η οποία λαμβάνεται είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρομών και δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών. Η απόφαση αυτή μαζί με τα δικαιολογητικά προς έγκριση των εκδρομών μετακινήσεων υποβάλλονται ιεραρχικά στον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες για τις πολυήμερες εκδρομές και δεκατρείς (13) ημέρες για τις μονοήμερες (συμπεριλαμβάνονται και οι εντός του διδακτικού ωραρίου) εκδρομές πριν την αναχώρηση των εκδρομέων – μετακινουμένων. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσει τη νομιμότητα της εκδρομής – μετακίνησης, συντάσσει σχετική εισήγηση, την οποία κοινοποιεί στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν συνεχεία τη διαβιβάζει, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 10, στον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη.
Β) Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο ο γονέας / κηδεμόνας να καταθέτει στον Διευθυντή του σχολείου αυτοπροσώπως ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία συναινεί για τη συμμετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή – μετακίνηση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής – μετακίνησης και συμφωνεί με την πιστή τήρησή του, καθώς και για τις υποχρεώσεις των μαθητών.
Γ) Εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών, ο Διευθυντής του σχολείου λαμβάνει τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου, τις οποίες ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του σχολείου. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πιο συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς – εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εφόσον λειτουργεί τέτοιος Σύλλογος, και από εκπροσώπους του 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5/μελών Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή – μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή – μετακίνηση.
Δ) Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, καθώς και η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, από την αναχώρηση έως και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών. Ο Διευθυντής του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κλπ.), λίγο πριν την αναχώρηση των εκδρομέων. Οι συνοδοί καθηγητές επιβλέπουν τα όρια ταχύτητας και, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, απευθύνονται στις αστυνομικές διευθύνσεις του τόπου προορισμού, για επανάληψη των ελέγχων.
Ε) Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής – μετακίνησης ο αρχηγός, σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές, συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των στόχων της. Επίσης συντάσσει φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό γραφείο, με βάση αντικειμενικά στοιχεία. Η έκθεση και το φύλλο αξιολόγησης υποβάλλονται στον Διευθυντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ιεραρχικά η έκθεση καταλήγει στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Εύκολα, λοιπόν, κανείς δια της κοινής λογικής και χωρίς κατ' ανάγκη να διαθέτει την εμπειρία της σχολικής ζωής μπορεί να αντιληφθεί ότι η διαδικασία αυτή έρχεται να προσθέσει, στο ήδη ευρύ εκπαιδευτικό, διοικητικό, διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του Διευθυντή και των Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και στην από τη φύση της βαριά ευθύνη της μετακίνησης μαθητών που αγόγγυστα εδώ και δεκαετίες αναλαμβάνουν, ένα εντελώς περιττό και ανώφελο γραφειοκρατικό βάρος. Ακόμη και αυτό όμως δεν θα είχαμε ως δάσκαλοι καμία αναστολή να το αναλάβουμε, εάν κρίναμε ότι είναι εφικτό να διεκπεραιωθεί, όπως από το νόμο προβλέπεται, έτσι ώστε και οι στόχοι των εκδρομών – μετακινήσεων να επιτυγχάνονται και η ασφάλεια των μαθητών μας να είναι δεδομένη. Παίρνοντας για παράδειγμα τη δική μας σχολική μονάδα με ένα δυναμικό που αγγίζει τους 350 μαθητές, ας αναρωτηθούμε πόσο εφικτό είναι πρακτικά υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις να διενεργηθούν 20 εκδρομές όλων των τύπων, αριθμός πολύ συντηρητικός για τις ανάγκες μαθητών του 21ου αιώνα και ενός τόσο μεγάλου σχολείου. Σε μια εκδρομή με τη συμμετοχή όλων των μαθητών, πόσος άραγε χρόνος θα χρειαστεί για να συλλέξει ο Διευθυντής του σχολείου τις υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης των γονέων/ κηδεμόνων για τη συμμετοχή των 350 μαθητών στην εκδρομή, από τη στιγμή που κρίνεται εκ του νόμου απαραίτητη η αυτοπρόσωπη κατάθεσή τους; Πόσοι άραγε εργαζόμενοι γονείς έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν άδεια από τον εργοδότη τους προκειμένου να επισκεφτούν το σχολείο 20 φορές το χρόνο, στις οποίες θα πρέπει να προστεθούν και οι επισκέψεις για τις ενημερώσεις σχετικά με την επίδοση και τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τη σχολική ζωή των παιδιών τους; Αν υποθέσουμε ότι όλα λειτουργούν ομαλά και οι δηλώσεις καθώς και η χρηματική συμβολή των γονέων/κηδεμόνων συλλέγονται, κατά πόσο είναι δυνατό αυτό να έχει συντελεστεί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν το χρόνο διενέργειας της εκδρομής προκειμένου η σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά να προωθηθούν προς έγκριση; Πόσο λειτουργικό είναι να διοργανώνεται για κάθε μετακίνηση ένας κανονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου, με τη συγκρότηση Επιτροπής όπου συμμετέχουν αρκετά μέλη της σχολικής κοινότητας; Πόσο λογικό είναι για ένα ευνομούμενο κράτος να απαιτείται η πρωτοβουλία ενός διευθυντή σχολείου για να διενεργηθούν αστυνομικοί και τεχνικοί έλεγχοι για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τουριστικών λεωφορείων ή, ακόμη χειρότερα, να επιβάλλεται σε συνοδούς καθηγητές να επιβλέπουν την ταχύτητα του οχήματος με το οποίο μετακινούνται οι μαθητές - εκδρομείς; Κατά πόσο άραγε ενθαρρύνεται ο εκπαιδευτικός υπό τους παραπάνω όρους και με δεδομένη την τεράστια ευθύνη της μετακίνησης μαθητών εκτός του σχολικού χώρου να αναλάβει την πρωτοβουλία υλοποίησης εκπαιδευτικών και διδακτικών επισκέψεων;
Αν στα παραπάνω ερωτήματα, που δεν υπηρετούν τίποτα άλλο πέρα από τον εντελώς καλοπροαίρετο και ειλικρινή προβληματισμό μας, συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι, με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις, τα ελληνικά δημόσια σχολεία δεν διαθέτουν γραμματειακή υποστήριξη και όλη η διοικητική και γραφειοκρατική εργασία γίνεται από τον Διευθυντή, τους Υποδιευθυντές και τους Διδάσκοντες της σχολικής μονάδας παράλληλα με το διδακτικό – παιδαγωγικό τους έργο και τη μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο, τότε θα συμμεριστεί πλήρως τις επιφυλάξεις μας. Οι ενστάσεις μας συνοδεύονται δε από το φόβο πως, αν το πλαίσιο αυτό δεν αναθεωρηθεί προς το λειτουργικότερο, οι εκδρομές εκ των πραγμάτων θα λιγοστέψουν δραματικά, γεγονός που υπονομεύει ευθέως την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης και απογοητεύει τους μαθητές μας, τους γονείς τους και εν τέλει ολόκληρη την κοινωνία. Οφείλουμε τέλος να επισημάνουμε ότι μια τέτοια αρνητική εξέλιξη θα έχει αλυσιδωτά ανάλογη επίδραση και στους συναφείς προς τις σχολικές εκδρομές κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επαγγελματικούς χώρους, όπως μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, ψυχαγωγικά πάρκα, ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες κλπ., σε μια εποχή που η εγχώρια οικονομία βρίσκεται ούτως ή άλλως σε δεινή θέση.

 

Η αγαπημένη σας ταινία

 

Ζαλόγγου & Αράχθου | 13341 Άνω Λιόσια | 2102470555 | 2102484649 | 2gymanli@sch.gr

Copyright © 2018 - 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Erotik film