Πράξεις Ρητών Αριθμών

Σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις κάντε κλικ στη σωστή απάντηση.