Πράξεις Ρητών Αριθμών

Σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις να κάνετε κλικ στη σωστή απάντηση.